ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ, ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРИЧНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Ключові слова: історія досліджень, проблеми впровадження ІТ, інформаційні технології, кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонський державний університет

Анотація

Стаття присвячена історії досліджень методологічних, технологічних і методичних проблем створення, впровадження та використання інформаційних систем навчального призначення, виконаних на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету протягом 30 років її існування, починаючи з часу відкриття у 1988 році під назвою кафедра інформатики та обчислювальної техніки Херсонського державного педагогічного інституту і до сьогодні.
У статті описано історичні етапи розвитку кафедри, виокремлено ключові моменти, що значною мірою вплинули в подальшому на спрямування наукової та науково-методичної роботи.
Стаття містить інформацію про досягнення колективу кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, а також науково-дослідного інституту інформаційних технологій, що був відкритий у складі університету у 2004 році, з розроблення, впровадження та використання програмних систем навчального призначення як результат плідної наукової та науково-методичної роботи викладачів і студентів. Наведено опис ключових програмних систем, створених на кафедрі, зокрема математичних програмних систем, розроблених у співпраці з на той час Інститутом Кібернетики АН УРСР.
Подано перелік співробітників кафедри, які захистили дисертації з фізико-математичних або педагогічних наук, що є основним результатом багаторічних досліджень у галузі створення, впровадження і використання інформаційних систем навчального призначення.
Стаття містить представницький список літератури ̶ це праці вчених кафедри, що присвячені проблемі створення, впровадження та використання інформаційних систем навчального призначення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання


1. Львов, М.С. (1987). Вычисление инвариантных соотношений в программах над полями данных. Тезисы диссертации РИО НК АН УССР.
2. Співаковський, О.В. (2004). Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх учителів математики з використанням інформаційних технологій (Тези дис. докт. пед. наук).
3. Кравцов, Г.М., Плоткин, Я.Д., Кравцова, Л.В., Мима, Л.С. & Осипенко, С.Б. (1990). Оптимизация параметров и расчет технологических режимов получения структур полупроводниковых приборов. Депонировано ВИНИТИ № 01870040059.
4. Спиваковский, А.В. (1990). Педагогические программные средства: объектно-ориен¬ти-рованный подход. Информатика и образование, 2, 71 - 73.
5. Співаковський, О.В. & Крекнін, В.А. (1998). Застосування інформаційних технологій при викладанні курсу лінійної алгебри. Математичні моделі і сучасні інформаційні технології: Зб. наук. статей, 201. Київ: НАН України.
6. Співаковський, О.В. & Черниш, К.В. (1998). Методична система організації і проведення практичних занять з курсу «Лінійна алгебра» у рамках НІТ. Математичні моделі і сучасні інформаційні технології: Зб. наук. статей, 203 - 205. Київ: НАН України.
7. Cпіваковський, О.В. (1999). Підготовка вчителя математики до використання комп'ютера в навчальному процесі. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2, 9 - 12.
8. Співаковський, О.В. (2003). Теорія й практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей (Монографія). Херсон: Айлант.
9. Letichevsky, A.A., Kapitonova, J.V., Konozenko, S.V. & Tammepuu, O.M. (Ed.) (1989). Algebraic programming system APS-1. INFORMATICS ’89, Proc. of the Soviet-Franch Symp., 46 - 52. Tallinn, May 1989. Institute of Cybernetics, Estonian Acad. of Sciences.
10. Kapitonova, J.V., Letichevsky, A.A. & Konozenko, S.V. (1990). Algebraic programming in APS system. In Proc. of the Int. Symp. on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC`90), 68 - 75.
11. Letichevsky, А.А., Kapitonova, J. & Volkov, V. (1998). Algebraic programming system APS: user manual. Kyiv: Glushkov Institute of Cybernetics, National Acad. of Sciences of Ukraine.
12. Капитонова, Ю.В., Летичевский, А.А. & Волков, В.А. (2000). Дедуктивные средства системы алгебраического программирования. Кибернетика и системный анализ, 1, 17 - 35.
13. Lvov, M.S., Volkov, V.A. & Kupriienko, A.B. (1993). Applied Computer Support of Mathematical Training. Proc. of Internal Work Shop in Computer Algebra Applications, Kiev, 25 - 26.
14. Lvov, M.S. (1993). AIST: Applied Computer Algebra System. Proc. of ICCTE’93, Kiev, 25 26.
15. Lvov, M.S., Bulat, A.V. & Marynchenko, V.H. (1993). Electronic Table Shiffting According to Data. Proc. of ICCTE’93, Kiev, 153 - 155.
16. Капитонова, Ю.В., Летичевский, А.А., Волков, В.А. & Львов, М.С. (1995). Tools for solving problems in the scope of algebraic programming. Lectures Notes in Computer Sciences, 958, 31 - 46.
17. Волков, В.А. (2005). Методы и средства алгебраического программирования в разработке математических программных систем (дис... канд. физ-мат. наук: 01.05.03). Киев: НАН Украины; Институт кибернетики им. В.М. Глушкова.
18. Співаковський, О.В., Львов, М.С. & Кравцов, Г.М. (2002). Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп'ютер у школі й сім’ї, 2 (20), 17 - 21.
19. Співаковський, О.В., Львов, М.С. & Кравцов, Г.М. (2002). Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп'ютер у школі й сім’ї, 3 (21), 23 - 26.
20. Співаковський, О.В., Львов, М.С. & Кравцов, Г.М. (2002). Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп'ютер у школі й сім’ї, 4 (22), 24 - 28.
21. Львов, М.С., Співаковський, О.В., Зайцева, Т.В., Кравцов, Г.М., Кот, С.М., Кравцов, Д.Г. … Песчаненко, В.С. (2003). Авторське свідоцтво 7668 МОН України. «Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування» освітньої галузі «Інформатика» для загальноосвітніх навчальних закладів».
22. Львов, М.С., Співаковський, О.В., Круглик, В.С., Толстоп’ят, К.В., Хоруженко, А.О., Кравцов, Г.М. … Кушнір, Н.О. (2004). Авторське свідоцтво 9524 МОН України. Комп’ютерна програма «Програмне середовище «Системи лінійних рівнянь» освітньої галузі «Математика» для загальноосвітніх навчальних закладів».
23. Співаковський, О.В. (2003). Програмно-педагогічний засіб «Світ лінійної алгебри». Вісник Херсонського державного технічного університету, 3 (19), 402 - 405.
24. Співаковський, О.В. (2006). Вихідні положення побудови методичної системи навчання лінійної алгебри на основі компонентно-орієнтованого підходу. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт, 25, 260.
25. Співаковський, О.В., Пєтухова, Л.Є. (2007). До питання про трисуб’єктну дидактику. Комп’ютер у школі та сім’ї, 5, 7 - 9.
26. Кравцов, Г.М. (2003). Система дистанційного навчання Херсонського державного університету. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи», Херсон, 70 - 72.
27. Кравцов, Г.М. (2005). Концептуальні задачі розробки систем дистанційного навчання та технології їхньої реалізації. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць, 2 (9), 294 - 305. Відновлено з http://www.ii.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=468%3A2009-11-27-12-10-09&catid=73%3A-9& Itemid=64&lang=uk .
28. Кравцов, Г.М. & Кравцов, Д.Г. (2008). Модель контроля знаний системы дистанционного обучения «Херсонский виртуальный университет». Інформаційні технології в освіті, 1, 66 - 71.
29. Козловский, Е.О. & Кравцов, Г.М. (2012). Объектная модель структуры программного обеспечения виртуальной лаборатории в системе Херсонский виртуальный университет. Інформаційні технології в освіті, 12, 55 - 60.
30. Львов, М.С., Співаковський, О.В., Кравцов, Г.М., Кот, С.М., Герасименко, К.С., Песчаненко, В.С. … Львова, Н.М. (2005). Авторське свідоцтво №12190 МОН України. Збірка комп’ютерних програм «Програмно-методичний комплекс «ТерМ VII» підтримки практичної навчальної математичної діяльності» освітньої галузі «Математика» для загальноосвітніх навчальних закладів.
31. Львов, М.С., Співаковський, О.В., Кравцов, Г.М., Кот, С.М., Крекнін, В.А., Песчаненко, В.С. … Львова, М.М. (2005). Авторське свідоцтво №12440 МОН України. Збірка комп’терних програм «Програмно-методичний комплекс «ТерМ VII» підтримки практичної навчальної математичної діяльності.Версія 2.0, реліз 03.» освітньої галузі «Математика» для загальноосвітніх навчальних закладів.
32. Кравцов, Г.М. & Сидорович, М.М. (2005). Мультимедійний програмно-методичний комплекс «Віртуальна біологічна лабораторія». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи», Херсон, 82 - 83.
33. Kravtsov, G. & Sidorovich, M. (2006). The Technologies of Supporting Process of Getting Knowledge and Working Through Skills in Learning School Course of Biology with The Usage of MPMC “Virtual Biology Laboratory”. Proceedings of the First International Conference “New Information Technologies in Education for All”, Kiev, 375 - 386.
34. Проект «Розроблення дистанційного курсу «Цитологія» з нормативної частини циклу дисциплін природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів біології» (за договором № ІТ/501-2007 від 22 серпня 2007 р.)
35. Кравцов, Г.М. & Кравцов, Д.Г. (2009). Технология адаптивных тестов для реализации лабораторных работ в дистанционном курсе «Цитология». УСиМ, 2, 85 - 87.
36. Львов, М.С. & Спиваковский, А.В. (2008). Об организации практической подготовки будущих программистов в НИИ информационных технологий Херсонского государственного университета. Інформаційні технології в освіті, 2, 35 - 41.
37. Львов, М.С. & Співаковський, О.В. (2003). ПМК «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування». Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи, 100 - 102.
38. Львов, М.С. (2004). Терм VII – шкільна система комп’ютерної алгебри. Комп’ютер у школі та сім’ї. 7, 27 - 30.
39. Львов, М.С. (2005). Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 3 (10), 160 - 168.
40. Львов, М.С. (2006). Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий. Управляющие системы и машины, 6, 70 - 75.
41. Львов, М.С. (2008). Проектирование логического вывода как пошагового решения задач в математических системах учебного назначения. Управляющие системы и машины, 1, 25 - 32.
42. Львов, М.С. (2009). Концепция информационной поддержки учебного процесса и ее реализация в педагогических программных средах. Управляющие Системы и Машины, 2, 52 57, 72.
43. Львов, М.С. (2010). Інтегроване програмне середовище вивчення курсу аналітичної геометрії для ВНЗ. Концепція, архітектура, функціональність. Наукові праці національного університету харчових технологій, 30, 106 - 109.
44. Львов, М.С. (2010). Математичні моделі та методи підтримки ходу розв’язання навчальних задач з аналітичної геометрії. Искусственный интеллект, 1, 86 - 92.
45. Львов, М.С. (2011). Интеллектуальные свойства систем компьютерной математики учебного назначения и методы их реализации. Искуственный интеллект, 2, 45 - 52.
46. Львов, М.С. (2011). Математические тесты в системах компьютерной математики учебного назначения. Управляющие системы и машины, 6, 60 - 67.
47. Львов, М.С. (2011). Математические модели предметных областей в системах компьютерной математики учебного назначения. Вестник Харк. нац. ун-та (Серия «Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления»), 987, 46 60.
48. Спиваковский, А.В., Колесникова, Н.В., Ткачук, Н.И. & Ткачук, И.М. (2008). WEB-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования. Управляющие системы и машины, 70 75.
49. Співаковський, О.В. & Колеснікова, Н.В. (2008). Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування». Збірник праць Третьої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти», Київ, 399 - 404.
50. Spivakovsky, A.V., Kolesnikova, N. V., Tkachuk, N.I. & Tkachuk, I.M. (2007). An integrated training environment for the university course “Basics of algoritmization and programming”. Information Technologies in Education for All, 240 - 248.
51. Співаковський, О.В. & Колеснікова, Н.В. (2008). Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування». Збірник праць Третьої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти», Київ, 399 - 404.
52. Колеснікова, Н.В. & Надєєва, А.В. (2008). Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування». Інформаційні технології в освіті, 1, 55 - 59.
53. Співаковський, О.В., Осипова, Н.В., Львов, М.С. & Бакуменко, К.В. (2010). Проведення обчислювального експерименту засобами системи дистанційного вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування». Інформаційні технології в освіті, 6, 11 - 22.
54. Спиваковский, А.В. & Осипова, Н.В. (2011). Онтология организации вычислительного эксперимента в задачах поиска и сортировки. Информационные технологии в образовании, 9, 112 - 117.
55. Співаковський, О.В., Осипова, Н.В., Львов, М.С. & Бакуменко, К.В. (2011). Основи алгоритмізації та програмування. Обчислювальний експеримент. Розв'язання проблем ефективності в алгоритмах пошуку та сортування. Херсон: Айлант.
56. Козловский E.О. & Кравцов Г.М. (2011). Виртуальная лаборатория в структуре системы дистанционного обучения. Информационные технологии в образовании, 10, 102 - 109.
57. Kozlovsky, E. & Kravtsov, H. (2011). Virtual Laboratory for Distance Learning: Conceptual Design and Technology Choices. ICTERI 2011 CEUR.WS paper 9, 116 - 125.
58. Козловский E. О. & Кравцов Г. М. (2012). Объектная модель структуры программного обеспечения виртуальной лаборатории в системе «Херсонский виртуальный университет». Информационные технологии в образовании, 12, 55 - 60.
59. Кравцов Г. М. & Козловский E. О. (2014). Мультимедийная виртуальная лаборатория по физике в системе дистанционного обучения. Информационные технологии в образовании, 18, 80 - 89.
Опубліковано
2018-12-28
Сторінки
007-023
Як цитувати
Львов, М. (2018). ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ, ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРИЧНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (37), 007-023. https://doi.org/10.14308/ite000677