КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Ключові слова: методика викладання інформатики, інформаційні технології, предметні компетенції

Анотація

Згідно із концепцією інформатизації освіти, курс методики викладання інформатики не повинен зводитися до вивчення власне предмета інформатики, а має забезпечувати реалізацію цілої групи головних цілей, таких як: знайомство студентів із новими галузями знань, що безпосередньо чи опосередковано пов'язані з інформатикою, набуття ними компетенцій використання інформаційних технологій, уміння виявляти і розвивати здібності учнів спеціальними методами, впровадження в шкільну практику інноваційних форм навчання.
Як дисципліна методичного циклу, пов'язана з інформаційними технологіями, методика викладання інформатики веде до осмислення досвіду використання людиною інформаційних технологій і відіграє коригувальну роль у комп'ютеризації освіти в цілому. За умов сучасного стану освіти вже недостатньо знати фактичний матеріал предмета та конкретні методичні рекомендації щодо викладання інформатики в школі, хоча ці знання та вміння залишаються важливим фактором професійної підготовки вчителя. Сучасний учитель повинен мати високий рівень методичної та загальної культури, володіти всім комплексом як загальнонаукових, так і предметних компетенцій.
Загальні питання методики викладання інформатики значною мірою сформульовані, детально розроблені і методики викладання низки основних тем шкільного курсу. Але постійний процес оновлення науки, відкритість інформатики всьому новому ставить завдання навчити студента самостійній розробці методик, методичної творчості шляхом передачі йому не тільки знань, умінь у царині методики інформатики, а й формування у студента певних предметних компетенцій і досвіду творчої роботи з інноваційними педагогічними технологіями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання


1. Семеріков, С.О. (2009) Фундаменталізація інформатичних дисциплін у вищій школі: Монографія. Київ: КНПУ.
2. Кобильник, Т.П. (2011). Використання методу проектів при навчанні математичної інформатики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 11. 56-60. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2011_11_11.
3. Пышкало, А.М. (ред.) (1978). Преемственность в обучении математике: сб. статей. Москва: Просвещение.
4. Леднев, В.С. (2002). Научное образование: развитие способностей к научному творчеству. Москва: МГАУ.
5. Жалдак, М.І. & Морзе, Н.В. (2001). Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації. Комп'ютер у школі та сім'ї, 1, 14 - 18.
6. Жалдак, М.І., Морзе, Н.В. & Козачук, О.В. (2000). Вивчення основ комп'ютерних мереж. Комп'ютер у школі та сім'ї, 2, 14 - 18.
7. Жалдак, М.І. & Морзе, Н.В. (2000). Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації. Комп'ютер у школі та сім'ї, 4, 1 - 16.
8. Морзе, Н.В. (2003). Методика навчання інформатики. Частина І: Загальна методи¬ка навчання інформатики. Київ: Навчальна книга.
9. Морзе, Н.В. (2003). Методика навчання інформатики. Частина ІІ: Методика нав¬чання інформаційних технологій. Київ: Навчальна книга.
10. Морзе, Н.В. (2004). Методика навчання інформатики. Частина III: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. Київ: Навчальна книга.
11. Морзе, Н.В. (2005). Методика навчання інформатики. Частина IV: Методика навчання основам алгоритмізації і програмування. Київ: Навчальна книга.
12. Рамський, Ю.С. & Лукаш, І.М. (2002). Методика навчання основ об'єктно-орієнтованого програмування. Комп'ютер у школі та сім'ї, 1, 3 - 7.
13. Рамський, Ю.С. & Лукаш, І.М. (2002). Методика навчання основ об'єктно-орієнтованого програмування. Комп'ютер у школі та сім'ї, 2, 3 - 6.
14. Бочкин, А.И. (1998). Методика преподавания информатики. Минск: Вышэйшая школа.
15. Бороненко, Т.А. (1997). Методика обучения информатике (теоретические основы). Санкт Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена.
16. Бороненко, Т.А. & Рижова, Н.И. (1997). Методика обучения информатике (специальная методика). Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Гер¬цена.
17. Ландшеер, В. (1998). Концепция «минимальной компетентности». Перспективы. Вопросы образования, 1, 28 - 34.
18. Биков, В.Ю. & Лапінський, В.В. (2012). Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення. Комп'ютер у школі та сім'ї, 2, 3 - 6.
19. Кухаренко, В.М. (2012). Теорії навчання на сучасному етапі розвитку дистанційного навчання. Теорія та методика електронного навчання, 3, 153 - 161.
20. Кухаренко, В.М. (Ред), Рибалко, О.В., Сиротенко, Н.Г. (2002). Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс. (3-е вид.). Харків: НТУ ХПІ, "Торсінг".
21. Кухаренко, В.М. (2015). Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті, 24, 53-67.
22. Макарова, М. (2004). Методика викладання інформатики. Відновлено з http://uchinfo.com.ua/inform/metodika/mt0.htm.
23. Zaytseva, T. (2012). The Usage of Educational Portal for Distance Learning. Proceedings of 8th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 236-242.
Херсонський державний університет (2014). Система дистанційного навчання «KSU Online». Відновлено з http://ksuonline.kspu.edu/.
Опубліковано
2018-12-28
Сторінки
051-063
Як цитувати
Зайцева, Т. (2018). КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (37), 051-063. https://doi.org/10.14308/ite000680