ПОНЯТІЙНИЙ ТЕЗАУРУС ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

  • О. Д. Самборська Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського,Бар, Вінницька обл
Ключові слова: ІКТ-компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, цифрова компетентність, інформаційно-комунікаційна технологія навчання, уміння, навички, здатність, готовність

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних освітніх визначень: інформаційно-комунікаційна компетентність, ІКТ-компетентність, інформатична компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, цифрова компетентність. Розглянуто зміст інформаційно-цифрової компетентності педагогічного працівника початкової освіти та подана авторська інтерпретація складових компонентів зазначеної компетентності.
На думку автора, термін «інформаційно-цифрова компетентність педагогічного працівника початкової освіти» передбачає здатність учителя впевнено та раціонально використовувати інформаційно-цифрові технології (додатки, програми та послуги) у процесі освітньої діяльності серед учнів початкової школи з метою більш ефективної педагогічної діяльності та формування відповідних навичок і вмінь в учнів із молодшого шкільного віку. На підставі вивчення вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, державних нормативно-правових документів, автор стверджує, що названі поняття виходять за межі технологічної або цифрової галузі. Вони стосуються широкого кола освітніх, культурологічних, соціально-гуманітарних та інших аспектів. Також описано етапи формування інформаційно-цифрової компетентності, що містить у своєму складі три компоненти: знаннєвий, діяльнісний, ціннісний. Знаннєвий (когнітивний) компонент передбачає активізацію процесу теоретичної підготовки. Діяльнісний (практико-орієнтований) компонент передбачає надбання практичних умінь та навичок у сфері використання інформаційно-цифрових технологій. Ціннісний  компонент передбачає засвоєння переваг використання інформаційно-комунікаційних технологій, а також розуміння визначальної ролі ІКТ у сучасній системі освіти. Визначено низку навичок, що формуються на кожному етапі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання


1. Білоус, О. В. (2013). Цифрова компетентність як ключова компетентність для навчання впродовж життя. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації», ч.1, 17-24. Відновлено з http://lib.iitta.gov.ua/1358/.
2. Гаврілова, Л. Г. & Топольник, Я. В. (2017). Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (61). Відновлено з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/ 1744/1243.
3. Горбунова, Л. (2016). Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація. Філософія освіти, 2 (19), 97-117.
4. Гуржій, А. М. & Овчарук, О. В. (2013). Дискусійні питання інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи. Інформаційні технології в освіті, 15, 38–43.
5. Каджаспирова, Г. М. & Каджаспиров, А. Ю. (2005). Словарь по педагогике. Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов на Дону: Издательский центр «МарТ».
6. Каракозов, С. Д. (2000). Информационная культура в контексте общей теории культуры личности. Педагогическая информатика, 41-55.
7. Міністерство освіти і науки України (27.10.2016). Концепція нової української школи Відновлено з http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ konczepcziya.html.
8. Овчарук, О. В. & Биков, В. Ю. (Ред.) (2014). Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору. Національна академія педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ: Атіка.
9. Гуревич, Р. С. (ред.), Гордійчук, Г. Б. & Коношевський, Л. Л. (2011). Освітнє середовище для підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ (монографія). Вінниця: ФОП Рогальська І. О.
10. Панкова, Т. В. (2013). Сутність, зміст і структура інформаційно-комунікаційної компетентності студента вузу. Науково-методичний електронний журнал «Концепт», 4, 206-210. Відновлено з http://e-koncept.ru/2013/64042.htm.
11. Battelle for Kids (2010). Framework for 21st Century Learning. Retrieved from http://www.p21.org/index.php.
12. Пехота, О. М. & Тихонова, Т. В. (2013). Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті. Миколаїв: Іліон.
13. Пєтухова, Л. Є. (2008). Інформатична компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема. Комп’ютер у школі та сім’ї, 1, 3-5.
14. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України №344/2013). (2013). Відновлено з http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/344/2013.
15. Сисоєва, С. О. (2006). Основи педагогічної творчості. Київ: Міленіум.
16. Сороко, Н. В. (2012). Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища (автореф. дис. канд. пед. наук). Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ.
17. Спірін, О. М. (2009). Інформаційно-комунікаційні та інформативні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компонентностей вчителя інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 5(13). Відновлено з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/183/169.
18. Федорук, Г. М. (2015). Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки (дис. канд. пед. наук). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця.
19. Calvani, A., Cartelli, A., Fini, A. & Ranieri, M. (2008). Models and Instruments for Assessing Digital Competence at School. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 4 (3), 183-193.
20. Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities. (2007). Retrieved from http://ec.europa.eu/ avpolicy/info_centre/library/legal/index_en.htm.
21. Ferrari, A. (2011). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxemburg: The Institute for Prospective Technological Studies of the European Commission Joint Research Centre. Retrieved from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.
22. Ilomäki, L., Kantosalo, A. & Lakkala, M. (2011). What is digital competence? Linked portal. Brussels: European Schoolnet (EUN). Retrieved from http://linked.eun.org/c/ document_library/get_file?p_l_id=16319&folderId=22089&name=DLFE-711.pdf.
23. Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011 (2013). Retrieved from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docunts/key_data_series/ 129EN.pdf.
24. Martin, A. & Grudziecki, J. (2006). DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development. Innovations in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 5 (4), 246-264.
25. Rokenes, F. M. (2016). Preparing Future Teachers to Teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program. Norwegian University of Science and Technology.
Опубліковано
2019-03-27
Сторінки
85-96
Як цитувати
Самборська, О. Д. (2019). ПОНЯТІЙНИЙ ТЕЗАУРУС ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (38), 85-96. https://doi.org/10.14308/ite000687