Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО) http://info.kspu.edu/index.php/ite <p>Збірник&nbsp;<em><a href="http://info.kspu.edu/public/journals/1/index.jfif">внесено</a></em>&nbsp;до Переліку наукових фахових видань України (постанова президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3 та наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015, № 747) у галузі&nbsp;<strong>Педагогічні науки</strong>.</p> <h3>Місія</h3> <p>ІТО є каналом поширення та передачі знань, де вчені, практики та дослідники можуть обговорювати, аналізувати, критикувати, синтезувати, спілкуватися та підтримувати розробку та впровадження ІТ і пов'язаних з ними наслідків у всіх аспектах їх використання<br>у сфері освіти.</p> <h3>Мови</h3> <p>У ІТО публікуються статті написані англійською, українською або російською мовою. Анотації публікуються трьома мовами.</p> <h3>Сфера</h3> <p>ITО публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються статті присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні.</p> uk-UA Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО) ХМАРНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КРИТЕРІЇ ДОБОРУ, ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/729 <p>У статті наведено критерії та показники добору хмарних ресурсів і сервісів для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Проаналізовані хмарні ресурси та сервіси, що доцільно використовувати в процесі підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій для забезпечення їх навчальними матеріалами, сервісами для виконання практичних завдань, інструментами для самоконтролю та рефлексії, а саме: академічні ресурси та масові відкриті онлайн курси (Massive Open Online Courses, MOOCs), платформи та автоматизовані системи з програмування, онлайн лабораторії з програмування, сервіси та ресурси для колективної роботи, платформи для розробки програмного забезпечення, інструменти для управління та моделювання, професійні спільноти. У цьому дослідженні авторами наведено порівняльну характеристику відібраних хмарних ресурсів і сервісів за визначеними критеріями та показниками. Для експертного оцінювання визначених критеріїв було залучено 23 експерти, які є науково-педагогічними працівниками та мають практичний досвід підготовки майбутніх фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерна інженерія». На різних етапах дослідження у педагогічному експерименті було залучено від 58 до 109 студентів. У результаті дослідження обґрунтовано класифікацію хмарних ресурсів та сервісів для підготовки майбутніх ІТ-фахівців, визначено навчально-методичні критерії добору для кожного типу ресурсів та сервісів та вагу кожного критерію з використанням методу експертів. Наведено приклади та результати використання визначених хмарних ресурсів і сервісів у процесі підготовки майбутніх ІТ-фахівців.</p> А. М. Гуржій О. Г. Глазунова Т. В. Волошина В. І. Корольчук О. В. Якобчук Авторське право (c) 2019-09-30 2019-09-30 40 7 28 РОЗРОБКА ВЕБ-РЕСУРСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/730 <p>В умовах комп’ютеризації закладів вищої освіти використання електронних ресурсів, зокрема сайтів навчального призначення, електронних підручників та відеолекцій спрямовано на підвищення рівня професійної підготовки студентів. Так як електронні освітні ресурси є невід’ємною частиною освітнього процесу, мають навчально-методичну мету і слугують для надання освітньої діяльності студентам, то вони вважаються одним з ключових елементів інформаційно-освітнього середовища. Одним з варіантів EOР є освітні веб-ресурси. Використовуючи сучасні веб-технології, можна значно покращити систему освіти і, відповідно, подальшу комп’ютеризацію – такий процес є незворотним і обов’язковим. Освітні веб-ресурси в цій ситуації є оптимальним інструментом для поліпшення освіти сучасних педагогів. Стаття присвячена проєктуванню освітнього веб-ресурсу з вивчення платформи для аматорського конструювання Arduino як комп’ютерного засобу формування професійної компетентності студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення» рівня вищої освіти «магістр». Моделювання цього веб-ресурсу орієнтовано на систематизацію знань та розвиток практичних навичок конструювання в умовах апаратної обчислювальної платформи Arduino при вивченні магістрантами навчальних дисциплін «Управління якістю електронних освітніх ресурсів» та «Управління інформаційними технологіями». В ході проєктування студенти визначають мету та задачі навчання за допомогою електронних освітніх ресурсів, проводять аналіз існуючих аналогів сайтів по вивченню Arduino, виділяють основні групи вимог, проєктують інформаційну архітектуру, представляють діаграму прецендентів щодо ролей, характерних для веб-сайту навчального призначення. Застосування цієї теми в освітньому процесі Херсонського державного університету спрямовано на розвиток професійних компетенцій майбутніх програмістів завдяки активному впровадженню нових освітніх технологій, використанню можливостей інформаційного простору, а також партнерству педагога й слухача.</p> М. І. Шерман Я. Б. Самчинська Н. В. Кужелюк Авторське право (c) 2019-09-30 2019-09-30 40 29 37 РОБОТОТЕХНІКА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/731 <p>У статті розглядаються питання використання робототехніки як засобу підготовки майбутніх вчителів до використання STEM-технологій у професійній діяльності. Впровадження інтегративних курсів вивчення біології, фізики та хімії потребує підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін для формування у них відповідних компетентностей. Освітня робототехніка, на наш погляд, у поєднанні з вивченням базових дисциплін, є інноваційним засобом для розуміння інтегративності предметів. У більш широкому розумінні, робототехніка є основою для сприйняття і підтримки соціального потенціалу технологій, а отже, і підняття престижу науково-технологічного напряму розвитку у суспільстві. В дослідженні розглянуто навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів зі шкільних курсів хімії (7-9 класи), фізики (7-9 класи), біології (6-9 класи). Зміст навчальних матеріалів з цих предметів містить години для здійснення проєктної діяльності, в основі якої покладено формування цілісних уявлень про закономірності розвитку науки і технологій. У роботі ми визначили теми з кожного предмету, які можуть бути реалізовані з використанням робототехніки, навели приклади таких проєктів, а також вказали етапи їх створення. На противагу встановленій думці про робототехнічний проєкт, як проєкт суто з інформаційних технологій чи фізики, наведено приклад трансферу знань з фізики, хімії та біології на різних етапах створення таких систем. Визначено компетентності, що формуються внаслідок реалізації STEM-проєктів з робототехніки, а також види діяльності, які впливають на їх формування. Наведено приклад взаємозв’язків між різними видами діяльності у STEM-проєктах з робототехніки. У процесі підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін. Цей матеріал допоможе майбутнім а також практикуючим учителям у плануванні своєї і учнівської діяльності по створенню робототехнічних систем.</p> Н. В. Валько Авторське право (c) 2019-09-30 2019-09-30 40 38 47 “ADVANCED COURSE ON SOFTWARE ENGINEERING” ЯК ПЕРША МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/732 <p>Проєктування мобільно орієнтованого середовища професійно-практичної підготовки потребує визначення стабільної (фундаментальної) та мобільної (технологічної) складових його змістового компоненту та визначення відповідної моделі підготовки фахівця. З метою визначення співвідношення фундаментального та технологічного у змісті підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення (ІПЗ) проведено ретроспективний аналіз першої моделі підготовки фахівців з ІПЗ, розробленої на початку 1970-х років, та встановлено її відповідність сучасному стану розвитку ІПЗ як галузі знань та новим стандартам вищої освіти України за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». Визначено, що закладена в історично першій програмі підготовки системність та масштабованість у значній мірі відповідають ідеям проєктування еволюційного програмного забезпечення. Аналіз її змісту також надав можливість виявити зв’язки підготовки фахівця з ІПЗ із підготовкою з комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії, кібербезпеки, інформаційних систем і технологій. Встановлено, що фундаментальне ядро підготовки фахівця з ІПЗ повинне забезпечувати досягнення студентами таких провідних результатів навчання: знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення; знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення; застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проєктування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення. Показано, що формування відповідних компетентностей майбутніх фахівців з ІПЗ необхідно виконувати у навчанні всіх дисциплін професійно-практичної підготовки.&nbsp;</p> А. М. Стрюк Авторське право (c) 2019-09-30 2019-09-30 40 48 67 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ У ДОСЛІДЖЕННІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/733 <p>У статті представлено рекомендації щодо використання мережевих технологій відкритих систем (OSNT). Визначено пріоритетні напрями використання ОСНТ та обставини їх впровадження у закладах вищої освіти (ЗВО). Моделюючи процес підготовки фахівців, слід проаналізувати всі його аспекти (навчальні, наукові, організаційні, управлінські, навчальні тощо). Важливо використовувати мережеві технології відкритих систем в освітньому процесі ЗВО. Теоретично обґрунтовано перехід до системи організації освітнього процесу із застосуванням ОСНТ. Такий перехід вимагає, щоб університет представив інформаційний пакет про заклад та студентського координатора навчального процесу. Стаття присвячена процесу підготовки бакалаврів інформатики. Визначено, що інформування майбутніх бакалаврів інформатики про організацію їхньої навчальної програми, особливостях контролю якості навчання та управлінської діяльності здійснюється на всіх рівнях управління: кафедра, деканат, адміністрація університету. Описано особливості використання ОСНТ усіма учасниками освітнього процесу ЗВО. Обґрунтовано, що ОСНТ повністю супроводжує процес навчання студентів. Вчений колектив формує навчальне навантаження та розробляє навчально-методичний комплекс предметів. Адміністрація ЗВО та навчально-допоміжний персонал ЗВО (комісія з зарахування, формування розкладу уроків, бібліотека, відділ кадрів) також виконують важливі функції в процесі навчання студентів. Відбір ОСНТ для закладів вищої освіти повинен здійснюватися за такими характеристиками: (i) підтримка управління; (ii) прихильність до кінцевого споживача; (iii) встановлення тривимірної взаємодії; (iv) обслуговування користувачів</p> Т. Я. Вдовичин У. П. Когут О. В. Сікора Авторське право (c) 2019-09-30 2019-09-30 40 68 79 ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО/ПРОЄКТНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ТА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ ВЕБ-САЙТІВ» http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/734 <p>У статті розглянуто досвід успішного впровадження та особливості використання проблемно/проєктних технологій навчання для студентів технічних та ІТ-спеціальностей у межах курсу «Системи керування вмістом веб-сайтів». У ході вивчення курсу здійснюється реалізація проєкту — повноцінного функціонального веб-сайту, що сприяє опануванню навчального матеріалу дисципліни, формуванню загальних та предметних (фахових) компетентностей, отриманню запланованих програмних результатів навчання, що передбачаються освітніми програмами спеціальностей, а також набуванню практичних навичок майбутньої професійної діяльності, підтримки та розвитку дієздатного проєкту, який вже є професійним доробком.</p> <p>Курс «Системи керування вмістом веб-сайтів» створено за сучасними технологіями організації навчальної діяльності з широким використанням інформаційно-комунікаційних технологій та можливістю визначати не лише навчальні досягнення студентів, а й проявляти і розвивати при виконанні проєкту власну творчість та індивідуальність. Курс доступний в онлайн режимі, для нього підібрані вільнопоширювані навчально-методичні матеріали, розроблено вимоги до завершеного проєкту веб-сайту, надано можливість завантаження посилання та презентації готового сайту для оцінювання.</p> <p>Щоб визначити дієздатність проєкту, запропоновано критерії для оцінювання, які входять до системи спільного оцінювання проєктів викладачем та студентами, створено засоби організації та обробки результатів оцінювання за допомогою сервісів Google. Під час вивчення курсу визначено відповідність формування загальних, предметних (фахових) компетентностей та забезпечення програмних результатів навчання видам робіт над проєктом.</p> <p>Отримані результати використання проблемно/проєктно орієнтованих технологій навчання на прикладі курсу «Системи керування вмістом веб-сайтів» спонукають розвивати міжпредметні зв’язки та втілювати міждисциплінарні проєкти, а також активно впроваджувати методи проблемно/проєктного навчання у більшість дисциплін навчальних планів для студентів технічних та ІТ-спеціальностей.</p> Л. М. Ожиндович Авторське право (c) 2019-09-30 2019-09-30 40 80 94 РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ «ЗМІНА МАРШРУТУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТУ» http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/2 <p>Визначено, що для безпечного виконання польоту повітряного судна особлива увага приділяється процесу оперативного контролю за ним: відстеженню його виконання та сприяння його безпечному завершенню. Проаналізовано дії диспетчера із забезпечення польоту у випадку зміни маршруту під час виконання польоту. З’ясовано, що на сьогоднішній день в процесі підготовки диспетчерів із забезпечення польотів не приділяється достатньої уваги моделюванню ситуації його дій у випадку зміни маршруту під час виконання польоту. Проведений опис основних етапів проектування електронного засобу навчання та дій диспетчера із забезпечення польоту при виникненні ситуації зміни маршруту під час виконання польоту. На основі описаних процедур розроблено алгоритм дій диспетчера із забезпечення польоту, який в подальшому буде реалізовано в електронному засобі навчання. З позиції системного підходу була розроблена концептуальна модель електронного засобу навчання «Зміна маршруту під час виконання польоту», що представляє собою ергатичну систему, яка призначена для автоматизації процесу підготовки диспетчерів із забезпечення польоту в області оперативного контролю за виконанням польотів, а саме відпрацювання його дій у випадку зміни маршруту під час виконання польоту. Отримана концептуальна модель взята за основу для розробки прототипу електронного засобу навчання «Зміна маршруту під час виконання польоту» також необхідно провести короткочасний експеримент з метою апробації розробленого програмного продукту. Апробація допоможе виявити недоліки технічного, навчально-методичного, навігаційного та інших видів забезпечення розробленого електронного засобу навчання, що в свою чергу дасть можливість доопрацювання модель, яка розроблена на теоретичному етапі дослідження.</p> О.В. Артеменко М.Е. Ломакина К.В. Суркова Д.Ю. Артеменко Авторське право (c) 2019-03-27 2019-03-27 40 7 18 10.14308/ite000686 ІННОВАЦІЙНІ CLOUD COMPUTING: ВИКЛИКИ ДЛЯ ОСВІТИ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/3 <p>У статті розглянуто проблеми, притаманні розвитку таких інновацій в освіті, як cloud computing, що належать до ключових трендів розвитку IT-сфери в 21 столітті. Зсфери в 21 столітті. З огляду на мету дослідження, описано парадигму cloud computing, досліджено розвиток хмарних обчислень у сфері бізнесу та виклики для освіти, з цим пов`язані. Cьогодні освітніьогодні освітні установи, зокрема університети, разом із багатьма іншими організаціями та підприємствами визнають cloud computing корисними для спрощення ведення та адміністрування процесів, а також поліпшення загального спілкування співробітників. Описано стан реалізації хмарних проектів у вищій школі. Визначено передумови запровадження Сloud coloud computing в освіті та складові навчального процесу у вищій школі з використанням хмарних технологій. Наведено приклад нових навчальних дисциплін і хмарних проектів з cloud computing в університетах, зокрема у Львівському навчально-сфери в 21 столітті. Знауковому інституті «Університет банківської справи». Описано підходи до створення хмарно орієнтованого навчального середовища (ХОНСloud co) у вищій школі , що можуть бути реалізовані за допомогою хмарних сервісів, переміщення Learning Management System (LMS) у «хмару», а також інтеграції Learning Management System ( також розширення функціоналу її підсистем і ресурсів), програмного забезпечення та хмарних сервісів. Наведено приклади реалізації хмарно орієнтованого навчального середовища в українських університетах, зокрема у Львівському навчально-сфери в 21 столітті. Знауковому інституті державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Окреслено тенденції та перспективи розвитку cloud computing з урахуванням їхніх переваг і ризиків для використання у секторі освіти.</p> Л. В. Ноздріна Авторське право (c) 2019-03-27 2019-03-27 40 19 50 10.14308/ite000691 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ІТ-ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЙ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/4 <p>В статті представлено організаційно-методичне забезпечення оцінки ефективності інформаційних систем та ІТ-процесів для застосування в практичній діяльності служб внутрішнього контролю компаній та аудиторських фірм з метою задоволення зростаючих інформаційних потреб компаній та функціональної активізації їх інформаційних ресурсів. Замовниками аудиторських послуг, розглянутих в даній статті, постають компанії, які хочуть провести експертизу стану використання інформаційних систем і технологій та оцінити їх ефективність в ході реалізації основної стратегії, а також компанії, що намагаються запобігти втраті конкурентних переваг в бізнесі й виявити втрачені можливості експлуатації інформаційних систем.<br>Засоби задоволення інформаційних потреб компаній щодо оцінки ефективності ІТпроцесів включають контрольні та аудиторські дії, спрямовані на оцінку та аналіз наступних об’єктів: принципів ІТ-управління, ІТ-архітектури, інформаційної інфраструктури та ІТсервісів, потреб в програмних додатках та інвестицій в ІТ. Предметом аудиторських дій по виконанню завдання з оцінки ефективності інформаційних систем та технологій є фінансова та не фінансова інформація, яка формує систему корпоративного управління компанії в частині, що відповідає за управління інформаційними технологіями та пов’язане із цим стратегічне мислення й фінансове планування. Представлено програму, основні характеристики й детальний перелік аудиторських процедур щодо оцінки ефективності інформаційних систем та ІТ-процесів. Аудиторські процедури доцільно проводити за такими основними критеріями, як відповідність ІТ-процесів стратегічному розвитку компанії; вплив інформаційних технологій на рівень організації бізнес-процесів компанії; вартість від використання інформаційних технологій; оцінка результатів (ступінь задоволеності) від<br>використання інформаційних технологій.</p> Я. Б. Самчинська Авторське право (c) 2019-03-27 2019-03-27 40 51 60 10.14308/ite000688 МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КЕРІВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/5 <p>Сучасні технології пронизують усі рівні й аспекти освітньої діяльності від застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання під час викладання певного предмета до впровадження систем управління освітнім закладом. В останні роки в Україні популярними стали хмарні технології, все більшої актуальності отримує питання побудови хмаро орієнтованого навчального середовища. В Запорізькій області багато років ведеться робота по впровадженню хмарних технологій в освітній процес (підготовлені районні тренери, розроблені навчальні програми тренінгів, розроблені навчальні програми спецкурсів на курсах підвищення кваліфікації, проведені методичні семінари для вчителів та керівників освітніх закладів, розроблені та наповнені відповідні розділі на методичному порталі ЗапоВікі, розгорнуті платформи G Suite та Office365 для навчання вчителів, проведені навчальні тренінги для вчителів). У багатьох освітніх закладах вже організований віртуальний документообіг, працює віртуальна вчительська, розроблені власні освітні курси у Google класі, створені е-портфоліо вчителів, створена корпоративна пошта, організовані вебінари, розроблені сайти класів та багато іншого. За допомогою педагогічного моніторингу (системи відбору, обробки, аналізу, зберігання інформації про діяльність педагогічної системи в конкретному напрямку, що забезпечує безперервне тривале відстеження її стану, наступну корекцію освітнього процесу та прогнозування розвитку освітньої системи) було здійснено аналіз використання хмарних технологій керівниками та<br>вчителями закладів загальної середньої освіти Запорізької області. У статті представлені результати моніторингового дослідження використання хмарних технологій керівниками закладів загальної середньої освіти Запорізької області. Хмарні технології ми розглядаємо як технологію, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайнового сервісу. Аналіз було<br>проведено щодо використання хмарних технологій G Suite від компанії Google та Office365 від компанії Microsoft.</p> І.М. Сокол Авторське право (c) 2019-03-27 2019-03-27 40 61 69 10.14308/ite000689 СИМУЛЯЦІЙНІ ТРЕНАЖЕРИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/6 <p>Розвиток технологій, інформатизація судноводіння зумовлюють зміни у формуванні професійних компетентностей майбутніх морських спеціалістів. Стаття присвячена питанням використання симуляційних тренажерів віртуальної реальності у вищих навчальних закладах при підготовці морських фахівців, практичній спрямованості освітнього процесу з урахуванням передового міжнародного досвіду судноплавства в галузі симуляцій та відповідності сучасним інноваційним технологіям. У статті досліджено пошук нових методологічних підходів до системи навчання майбутніх судноводіїв із залученням сучасних технологій з використанням віртуальної реальності , відомих як симуляційне навчання.<br>Проаналізовано роль і місце симуляційних технологій віртуальної реальності з урахуванням компетентнісного підходу, результати застосування симуляційних технологій віртуальної реальності у системі професійної підготовки майбутніх судноводіїв. На прикладі створення симуляційного центру «Віртуально-реальне судно» в Херсонській державній морській академії продемонстровано систему формування професійних компетентностей майбутніх судноводіїв. Показано, що використання симуляційних технологій віртуальної реальності дозволяє відтворити тісний зв’язок освітнього процесу з практикою, моделювати реальні професійні ситуації, адаптувати процес навчання під конкретні професійні завдання, об’єктивно оцінювати рівень професійної підготовки, підвищувати рівень формування професійних компетентностей та особистісних якостей майбутніх судноводіїв, підняти відпрацювання практичних навичок судноводіння на якісно новий рівень без загрози життю та здоров’я людей. Навігаційні тренажери значною мірою забезпечують виконання психолого-дидактичних вимог до процесу формування професійних компетентностей майбутніх судноводіїв.</p> Г. В. Попова Авторське право (c) 2019-03-27 2019-03-27 40 70 84 10.14308/ite000690 ПОНЯТІЙНИЙ ТЕЗАУРУС ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/7 <p>Стаття присвячена аналізу сучасних освітніх визначень: інформаційно-комунікаційна компетентність, ІКТ-компетентність, інформатична компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, цифрова компетентність. Розглянуто зміст інформаційно-цифрової компетентності педагогічного працівника початкової освіти та подана авторська інтерпретація складових компонентів зазначеної компетентності.<br>На думку автора, термін «інформаційно-цифрова компетентність педагогічного працівника початкової освіти» передбачає здатність учителя впевнено та раціонально використовувати інформаційно-цифрові технології (додатки, програми та послуги) у процесі освітньої діяльності серед учнів початкової школи з метою більш ефективної педагогічної діяльності та формування відповідних навичок і вмінь в учнів із молодшого шкільного віку. На підставі вивчення вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, державних нормативно-правових документів, автор стверджує, що названі поняття виходять за межі технологічної або цифрової галузі. Вони стосуються широкого кола освітніх, культурологічних, соціально-гуманітарних та інших аспектів. Також описано етапи формування інформаційно-цифрової компетентності, що містить у своєму складі три компоненти: знаннєвий, діяльнісний, ціннісний. Знаннєвий (когнітивний) компонент передбачає активізацію процесу теоретичної підготовки. Діяльнісний (практико-орієнтований) компонент передбачає надбання практичних умінь та навичок у сфері використання інформаційно-цифрових технологій. Ціннісний&nbsp; компонент передбачає засвоєння переваг використання інформаційно-комунікаційних технологій, а також розуміння визначальної ролі ІКТ у сучасній системі освіти. Визначено низку навичок, що формуються на кожному етапі.</p> О. Д. Самборська Авторське право (c) 2019-03-27 2019-03-27 40 85 96 10.14308/ite000687 ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ ОРФОГРАФІЇ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/723 <p>Програми перевірки орфографії створюються для того, щоб контролювати та виправляти помилки в документі користувача. Робота таких програм базується на порівнянні кожного набраного слова зі списком правильно написаних слів та використанні алгоритмів визначення коректного написання. У статті розглядаються та аналізуються технології створення програми перевірки орфографії, а також методика навчання студентів цих технологій. Досліджено програму контролю правопису, написану Пітером Норвігом, та визначено шляхи модифікації цієї програми для опрацювання текстів українською мовою. Запропоновано підхід до реалізації мовної моделі, тобто створення списку правильно написаних слів, заснований на використанні матеріалів «Браунського корпусу української мови».<br>Визначено особливості побудови регулярного виразу для виокремлення слів із тексту українською мовою. У ролі матеріалу для тестування програми перевірки орфографії використано тексти, що містять субтитри українською мовою, які створено у межах волонтерського перекладацького проекту «To Be Announced». Описано програму, що опрацьовує цей текстовий масив з метою перевірки правопису, та проаналізовано отримані результати. Зроблено висновок про те, що отримані результати були коректними, що заохочує до подальших досліджень.</p> О. В. Рєзіна Р. М. Косюг Авторське право (c) 2019-03-25 2019-03-25 40 78 88 10.14308/ite000698 ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У КОЛЕДЖАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/718 <p>У статті розглянуто сучасні методи перевірки якості знань, застосування їх на різних етапах навчання. Проаналізовано думки експертів про переваги і недоліки використання комп’ютерного тестування. Наведено результати незалежного заміру знань студентів коледжів аграрного профілю на платформі LCMS (Learning Content Management Systems) MOODLE як інструменту, який щорічно проводить державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Продемонстровано випадки стало низьких результатів з певних дисциплін порівняно з іншими закладами освіти, запропоновано шляхи диференційованої методичної допомоги із залученням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, наведено принципову схему циклу взаємодії науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» та іншого закладу освіти для підвищення якості освітніх послуг, що надаються. Визначено інструментарій для підвищення рівня якості освітніх послуг, а саме: незалежне комп’ютерне тестування на платформах LCMS, формування комплексу методичної допомоги на основі сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій і аналіз результатів взаємодії закладу освіти і науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Акцентовано на потребі створення і наповнення сучасними методичними і навчальними матеріалами вітчизняних баз електронних матеріалів для поліпшення якості освітніх послуг в аграрних закладах освіти.</p> Т. Д. Іщенко С. В. Євстрат’єв Авторське право (c) 2019-02-25 2019-02-25 40 20 29 10.14308/ite000693 ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ QR-КОДІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/719 <p>Технологія створення та розпізнавання QR-кодів отримала широке застосування у вітчизняному бізнесі, маркетинговій галузі, в соціальних проектах, а також стала інноваційним інструментарієм поширення та отримання інформації в освітньому середовищі. У статті проаналізовано ступінь вивченості QR-кодів у науковій літературі, виявлено історичні особливості, галузі використання, висвітлено зміст кодування інформації, відзначено різницю між статичною та динамічною подачею вихідних даних, розглянуто форми організації навчальної діяльності за допомогою двовимірних штрихових кодів, а також описано та подано приклади застосування цього інструменту в освітньому процесі викладачами закладів вищої освіти.<br>Під час проведення опитування встановлено, що студенти мають досвід використання QR-кодів у банківській чи туристичній сфері, в якості реалізації можливості отримати вичерпну інформацію про товари та послуги. На жаль, у освітній діяльності застосовували QR-коди лише 9% опитаних. Педагогічна мета використання технології QR-кодів визначається можливістю реалізації інтенсивних форм та методів професійного навчання, підвищення мотивації освітньої діяльності за рахунок застосування сучасних засобів зчитування, опрацювання, відтворення інформації, підвищення рівня теоретичних основ сприйняття даних, формування умінь реалізовувати різноманітні форми самостійної діяльності зі збору та обробки необхідного контенту.<br>У процесі педагогічного експерименту, що проводився серед студентів напряму підготовки «014.09 Середня освіта. Інформатика» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, встановлено, що технологія використання QR-кодів має достатній потенціал для активізації навчальної діяльності, дозволяючи підвищити рівень фахових компетентностей майбутнього учителя інформатики, забезпечуючи ефективність і якість навчального процесу.</p> Т. В. Бондаренко Авторське право (c) 2019-02-04 2019-02-04 40 30 40 10.14308/ite000694 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ВИДАВНИЦТВА ТА ПОЛІГРАФІЇ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/722 <p>Стаття присвячена розгляду хмаро орієнтованого освітнього середовища як перспективної форми забезпечення освітнього процесу у закладах вищої освіти. Проаналізовано підходи до визначення сутності поняття «хмарні технології». Окреслено їх характерні особливості. Описано роль технологій хмарних обчислень в організації освітнього процесу у сучасних закладах освіти, що виступає революційним інструментом для навчання, надаючи широкі можливості задоволення освітніх потреб як студентам, так і викладачам та науковцям. Представлено підходи до визначення хмаро орієнтованого освітнього середовища та його потенційних дидактичних переваг і можливих проблем. Визначено, що така форма освітнього середовища є відкритою, гнучкою і доступною для всіх учасників освітнього процесу та забезпечує умови для їх постійної взаємодії. Розкрито значення таких понять, як моделі (за специфікою функціонування та типом розгортання), об’єкти і суб’єкти хмаро орієнтованого освітнього середовища, хмаро орієнтовані засоби навчання, хмарні інструменти або додатки.<br>Розглянуто дидактичний потенціал та перспективи використання хмаро орієнтованого освітнього середовища у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії спеціалізації «Технології електронних мультимедійних видань». Визначено, що це потужна платформа, що надає можливості повноцінно використовувати усі сучасні освітні ресурси й інструменти, зокрема мультимедійне навчання. Описано освітні можливості, що надають мультимедійні технології та технології хмарних обчислень для професійної підготовки бакалаврів видавництва та поліграфії. Встановлено, що з огляду на специфіку підготовки, інформаційно-освітнє середовище, створене на основі хмарних технологій, може бути не лише середовищем навчання, а й стати для бакалаврів видавництва та поліграфії простором творчості і самовираження. Та найголовніше, у певний момент навчання вони можуть бути не лише учасниками освітнього процесу, користувачами наданих матеріалів, а й співрозробниками як окремих навчальних матеріалів, так і компонентів хмаро орієнтованого освітнього середовища, що сприятиме їхньому професійному зростанню.</p> С. М. Денисенко Авторське право (c) 2019-01-09 2019-01-09 40 67 77 10.14308/ite000697 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ, ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРИЧНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/10 <p>Стаття присвячена історії досліджень методологічних, технологічних і методичних проблем створення, впровадження та використання інформаційних систем навчального призначення, виконаних на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету протягом 30 років її існування, починаючи з часу відкриття у 1988 році під назвою кафедра інформатики та обчислювальної техніки Херсонського державного педагогічного інституту і до сьогодні. <br>У статті описано історичні етапи розвитку кафедри, виокремлено ключові моменти, що значною мірою вплинули в подальшому на спрямування наукової та науково-методичної роботи. <br>Стаття містить інформацію про досягнення колективу кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, а також науково-дослідного інституту інформаційних технологій, що був відкритий у складі університету у 2004 році, з розроблення, впровадження та використання програмних систем навчального призначення як результат плідної наукової та науково-методичної роботи викладачів і студентів. Наведено опис ключових програмних систем, створених на кафедрі, зокрема математичних програмних систем, розроблених у співпраці з на той час Інститутом Кібернетики АН УРСР.<br>Подано перелік співробітників кафедри, які захистили дисертації з фізико-математичних або педагогічних наук, що є основним результатом багаторічних досліджень у галузі створення, впровадження і використання інформаційних систем навчального призначення.<br>Стаття містить представницький список літератури ̶ це праці вчених кафедри, що присвячені проблемі створення, впровадження та використання інформаційних систем навчального призначення.</p> М.С. Львов Авторське право (c) 2018-12-28 2018-12-28 40 007 023 10.14308/ite000677 РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ДЛЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ, РОЗРОБКА, РЕАЛІЗАЦІЯ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/11 <p>Сьогодні інформаційні технології є одним з основних способів формування і створення ефективних інструментів для організування взаємодії та опрацювання великої кількості інформації. У наш час академічні установи повинні спиратися на спеціальні дослідження, аналіз накопичених досягнень і на цій основі розробляти прогнози, визначати тенденції та перспективи розвитку наукової чи іншої галузі й оцінити її потенціал. Сьогодні багато інформаційних систем намагаються створити методи і технології опрацювання та збереження інформації про діяльність учених. <br>У статті наведено короткий огляд рейтингових систем для обліково-метричних показників закладів вищої освіти. На нашу думку, інформація про наукову діяльність університету повинна бути представлена у формі рейтингу, що дає можливість аналізувати розвиток у різних напрямах та змінах. Ключовою ідеєю статті є представлення нашого досвіду у створенні системи автоматичної побудови рейтингів наукових організацій на основі їх наукометричних показників у Scopus, Google Scholar та Web of Science.<br>Філософія системи полягає у забезпеченні відкритих даних різних науково-вимірювальних систем, можливості розгортати її в інших організаціях та налаштовувати на індивідуальні цілі й завдання.<br>Описано нові сервіси, що використовуються в системі. Розширено частину «Структура системи». У ній подано опис усіх вкладок сайту системи, приклад списку авторських публікацій, представлено використання семантичної мережі для відображення відносин між авторами. Також ми подаємо математичну модель, що використовується в нашій системі для аналітичного аналізу, і спеціальні діаграми, розроблені в системі для відображення особистого внеску вченого в наукову діяльність університету.</p> О.В. Співаковський М.О. Вінник М.Ю. Полторацький Ю.Г. Тарасіч А.М. Бистрянцева К.О. Панова Є.О. Співаковська Авторське право (c) 2018-12-28 2018-12-28 40 024 039 10.14308/ite000678 ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕВІД’ЄМНОГО КОМПОНЕНТА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/12 <p>Організування віртуального освітнього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти може допомогти більш ефективно будувати взаємодію між обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти та іншими суб’єктами освітньої діяльності. Для вирішення цього завдання на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було розгорнуто платформу Moodle як складову частину «Освітнього середовища Запорізького регіону» (https://ele.zp.ua/moodle), за допомогою якої упродовж вересня 2017 р. – жовтня 2018 р. організовано курси підвищення кваліфікації для 220 груп; організовано і проведено дистанційні тренінги; проведено обласний етап конкурсу «Учитель року-2018»; запроваджено низку вебінарів та онлайн конференцій; реалізовано взаємодію навчального відділу ОІППО зі структурними підрозділами інституту; проведено моніторингове дослідження щодо вивчення рівня сформованості здатності до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів учнями 9-х класів закладів загальної середньої освіти області. Стаття присвячена організаційним, навчально-методичним та програмно-технічним аспектам організації віртуального освітнього процесу на базі розгорнутої дистанційної платформи освітнього середовища Запорізького регіону.<br>Проте, необхідно зазначити низку проблем, що вимагають подальшого вирішення. Так, великий відсоток слухачів КПК мають низький рівень ІТ-компетентності, що ускладнює та уповільнює роботу з платформою: низький загальний рівень роботи з ПК; відсутність розуміння понять «браузер», «електронна пошта», «логін» тощо; невміння працювати з електронною поштою; незнання своїх логінів та паролів для входу до e-mail; психологічний страх перед комп’ютером.<br>Напрями подальших розвідок убачаємо у продовженні реалізації обласного проекту «Розвиток ІТ-компетентності вчителів»; підключення нових функцій до організування віртуального освітнього процесу та подальшого розвитку єдиного інформаційного простору Запорізького регіону.</p> М. В. Давидовський І. М. Сокол Авторське право (c) 2018-12-28 2018-12-28 40 040 050 10.14308/ite000679 КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ http://info.kspu.edu/index.php/ite/article/view/13 <p>Згідно із концепцією інформатизації освіти, курс методики викладання інформатики не повинен зводитися до вивчення власне предмета інформатики, а має забезпечувати реалізацію цілої групи головних цілей, таких як: знайомство студентів із новими галузями знань, що безпосередньо чи опосередковано пов'язані з інформатикою, набуття ними компетенцій використання інформаційних технологій, уміння виявляти і розвивати здібності учнів спеціальними методами, впровадження в шкільну практику інноваційних форм навчання. <br>Як дисципліна методичного циклу, пов'язана з інформаційними технологіями, методика викладання інформатики веде до осмислення досвіду використання людиною інформаційних технологій і відіграє коригувальну роль у комп'ютеризації освіти в цілому. За умов сучасного стану освіти вже недостатньо знати фактичний матеріал предмета та конкретні методичні рекомендації щодо викладання інформатики в школі, хоча ці знання та вміння залишаються важливим фактором професійної підготовки вчителя. Сучасний учитель повинен мати високий рівень методичної та загальної культури, володіти всім комплексом як загальнонаукових, так і предметних компетенцій.<br>Загальні питання методики викладання інформатики значною мірою сформульовані, детально розроблені і методики викладання низки основних тем шкільного курсу. Але постійний процес оновлення науки, відкритість інформатики всьому новому ставить завдання навчити студента самостійній розробці методик, методичної творчості шляхом передачі йому не тільки знань, умінь у царині методики інформатики, а й формування у студента певних предметних компетенцій і досвіду творчої роботи з інноваційними педагогічними технологіями.</p> Т.В. Зайцева Авторське право (c) 2018-12-28 2018-12-28 40 051 063 10.14308/ite000680